Prix de Marseille-Vivaux Flach 1600m

  • Sieger: Jazou
  • Besitzer: Stall Fun Connection
  • Reiter: Tonja Bartholdi

Stall Beliar